Xin ý kiến về dự thảo văn bản

11:50 | 04/08/2020
Lấy ý kiến thực hiện quy trình đánh giá kết quả học tập của người học Ngày 05/8/2020, Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 312/TB-CĐKT về việc Lấy ý kiến thực hiện quy trình đánh giá kết quả học tập của người học
11:00 | 24/04/2020
Quy trình thực hiện công nhận tốt nghiệp Quy trình lấy ý kiến đến ngày 03/5/2020 theo thông báo số 534/TB-CĐKT ngày 16/12/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
10:02 | 07/01/2020
Quy trình lấy ý kiến từ ngày 15/12/2019 đến ngày 20/01/2020 Theo thông báo số 534/TB-CĐKT, ngày 16/12/2019
03:49 | 03/01/2020
Quy trình Kiểm tra kết thúc môn học, mô đun Quy trình lấy ý kiến từ ngày 15/03/2019 đến ngày 15/04/2020 theo thông báo số 534/TB-CĐKT ngày 16/12/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
01:00 | 20/12/2019
Quy trình biên soạn, lựa chọn giáo trình đào tạo Quy trình lấy ý kiến từ ngày 15/02/2019 đến ngày 15/03/2020 theo thông báo số 534/TB-CĐKT ngày 16/12/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
10:23 | 20/12/2019
Quy trình xây dựng, hiệu chỉnh chương trình đào tạo Quy trình lấy ý kiến từ ngày 15/02/2019 đến ngày 15/03/2020 theo thông báo số 534/TB-CĐKT ngày 16/12/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
02:35 | 16/12/2019
Quy trình thực tập tại doanh nghiệp của Sinh viên – Học sinh Quy trình lấy ý kiến từ ngày 15/12/2019 đến ngày 20/01/2020 theo thông báo số 534/TB-CĐKT ngày 16/12/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
02:30 | 16/12/2019
Quy trình thâm nhập thực tế tại doanh nghiệp của giảng viên Quy trình lấy ý kiến từ ngày 15/12/2019 đến ngày 20/01/2020 theo thông báo số 534/TB-CĐKT ngày 16/12/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
02:20 | 16/12/2019
Quy trình thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên Quy trình lấy ý kiến từ ngày 15/12/2019 đến ngày 20/01/2020 theo thông báo số 534/TB-CĐKT ngày 16/12/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
02:00 | 16/12/2019
Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy Quy trình lấy ý kiến từ ngày 15/12/2019 đến ngày 20/01/2020 theo thông báo số 534/TB-CĐKT ngày 16/12/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
01:40 | 16/12/2019
Quy trình chuẩn bị giảng dạy Quy trình lấy ý kiến từ ngày 15/12/2019 đến ngày 20/01/2020 theo thông báo số 534/TB-CĐKT ngày 16/12/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai.