Xin ý kiến về dự thảo văn bản

Quy trình biên soạn, lựa chọn giáo trình đào tạo

01:00 | 20/12/2019
Quy trình lấy ý kiến từ ngày 15/02/2019 đến ngày 15/03/2020 theo thông báo số 534/TB-CĐKT ngày 16/12/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai

MÃ SỐ

TÊN BIỂU MẪU

Giới thiệu Quy trình biên soạn, lựa chọn giáo trình đào tạo

Đặc tả Quy trình biên soạn, lựa chọn giáo trình đào tạo

BM01-QT03/P.ĐT

Kế hoạch rà soát, điều chỉnh bổ sung giáo trình đào tạo.

BM02-QT03/P.ĐT

Biên bản họp khoa về việc biên soạn giáo trình.

BM03-QT03/P.ĐT

Bảng phân công giảng viên biên soạn giáo trình.

BM04-QT03/P.ĐT

Kế hoạch biên soạn giáo trình của khoa

BM05-QT03/P.ĐT

Đề cương chi tiết giáo trình môn học. mô đun

BM06-QT03/P.ĐT

Giáo trình các môn học, mô đun

BM07-QT03/P.ĐT

Phiếu thu thập ý kiến góp ý giáo trình.

BM08-QT03/P.ĐT

Kế hoạch tổ chức hội thảo góp ý giáo trình.

BM09-QT03/P.ĐT

Biên bản tổ chức hội thảo góp ý giáo trình.

BM10-QT03/P.ĐT

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình (đính kèm danh sách thành viên).

BM11-QT03/P.ĐT

Kế hoạch thẩm định giáo trình. 

BM12-QT03/P.ĐT

Biên bản họp Hội đồng thẩm định giáo trình.

BM13-QT03/P.ĐT

Phiếu phản biện giáo trình.

BM14-QT03/P.ĐT

Báo cáo kết quả thẩm định giáo trình của Hội đồng thẩm định.

BM15-QT03/P.ĐT

Báo cáo kết quả biên soạn giáo trình.

BM16-QT03/P.ĐT

Quyết định ban hành giáo trình đưa vào sử dụng nội bộ.

Tải về toàn bộ Quy trình biên soạn, lựa chọn giáo trình đào tạo

Các tin khác