03:00 | 30/09/2022
Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2025 Từ ngày 27/9/2022 đến ngày 29/9/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025
10:57 | 05/09/2022
Rà soát, kiểm tra công tác tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Nhiệm kỳ 2023 - 2025 Ngày 05/9/2022. Ban Thường vụ Đảng ủy trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai thông báo Rà soát, kiểm tra công tác tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Nhiệm kỳ 2023-2025
06:54 | 20/01/2021
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội
01:14 | 11/11/2020
Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)
08:21 | 29/10/2020
Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: 1. Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 2. Dự thảo báo cáo Tổng kết thực hiện chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 2021 - 2030
07:55 | 29/10/2020
Dự thảo báo cáo Tổng kết thực hiện chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 2021 - 2030
03:40 | 17/05/2024
Nghị quyết - Kỳ họp thứ IV của Hội đồng trường Ngày 17/5/2024. Hội đồng trường ban hành nghị quyết số 04/NQ-HĐTr Kỳ họp thứ IV của Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2024
02:53 | 21/06/2023
Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai nhiệm kỳ 2023 - 2028 Ngày 19/6/2023. Chủ tịch Hội đồng trường trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Nghị quyết 01/NQ-HĐTr về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023 - 2028
02:41 | 21/06/2023
Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng trường Trường cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai Ngày 19/6/2023. Chủ tịch Hội đồng trường trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Nghị quyết 01/NQ-HĐTr về Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng trường Trường cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai

thegioixinh.net thienhaso.com