Văn bản nội bộ

12:38 | 13/01/2021
Ngày 13/01/2021, Ban giám hiệu ban hành Thông báo số 47/TB-CĐKT về việc Học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh
01:31 | 11/01/2021
Ngày 11/01/2021, Ban giám hiệu ban hành Kế hoạch số 29/KH-CĐKT về việc họp Giáo viên chủ nhiệm khóa 18TC3
01:22 | 11/01/2021
Ngày 11/01/2021, Ban giám hiệu ban hành Thông báo số 28/TB-CĐKT về việc Tổ chức họp phụ huynh học sinh khóa 18TC3
01:01 | 11/01/2021
Ngày 11/01/2021, Ban giám hiệu ban hành Kế hoạch số 27/KH-CĐKT về việc Họp phụ huynh học sinh khóa 18TC3
07:43 | 07/01/2021
Chi trả tiền học phí năm học 2019-2020 Ngày 08/01/2021, Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 07/TB-CĐKT về việc Chi trả tiền học phí năm học 2019-2020.
01:25 | 31/12/2020
Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học 2019 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2020-2021
12:46 | 30/12/2020
Lịch công tác tháng 01/2021 Ngày 29/12/2020. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 01/2021 cho toàn trường.
12:32 | 30/12/2020
Ngày 30/12/2020, Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 550/TB-CĐKT về việc Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 143/KH-CĐKT ngày 04/5/2020
06:45 | 25/12/2020
Quyết định số 340/QĐ-CĐKT, ngày 25/12/2020 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của trường Cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai
10:58 | 18/12/2020
Ngày 18/12/2020, Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 532/QĐ-CĐKT về việc Xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020-2021
10:40 | 17/12/2020
Ngày 17/12/2020, Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 337/QĐ-CĐKT về việc Thành lập Hội đồng khoa học xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020 - 2021
10:56 | 09/12/2020
Ngày 09/12/2020, Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 522/TB-CĐKT về việc Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm 2020.
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8