Mục tiêu, nhiệm vụ trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp

04:25 | 31/12/2021
Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm học 2021-2022 Ngày 31/12/2021. Hội đồng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm học 2021-2022.
04:15 | 31/12/2021
Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trường giai đoạn 2021-2025 Ngày 31/12/2021. Hội đồng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trường giai đoạn 2021-2025.
03:21 | 31/12/2020
Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm học 2020-2021 Ngày 31/12/2020. Hội đồng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm học 2020-2021.
03:34 | 31/12/2019
Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm học 2019-2020 Ngày 31/12/2019. Hội đồng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm học 2019-2020.
02:58 | 03/10/2019
Chính sách, mục tiêu chất lượng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai Ngày 03/10/2019. Hiệu trưởng trưởng Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 413/TB-CĐKT về Chính sách, mục tiêu chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai.
03:55 | 31/12/2018
Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trường giai đoạn 2018-2021 Ngày 31/12/2018. Hội đồng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trường giai đoạn 2018-2021.

thegioixinh.net thienhaso.com