Xin ý kiến về dự thảo văn bản

Quy trình Kiểm tra kết thúc môn học, mô đun

03:49 | 03/01/2020
Quy trình lấy ý kiến từ ngày 15/03/2019 đến ngày 15/04/2020 theo thông báo số 534/TB-CĐKT ngày 16/12/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai

MÃ SỐ

TÊN BIỂU MẪU

Giới thiệu Quy trình Kiểm tra kết thúc môn học, mô đun

Đặc tả Quy trình Kiểm tra kết thúc môn học, mô đun

BM01-QT06/P.ĐT

Kế hoạch kiểm tra kết thúc môn học, mô đun

BM02- QT06/P.ĐT

Danh sách HSSV xét điều kiện dự kiểm tra kết thúc môn học, mô đun.

BM03-QT06/P.ĐT

Danh sách HSSV ký tên dự kiểm tra kết thúc môn học, mô đun.

BM04a-QT06/P.ĐT

Đề lý thuyết kiểm tra kết thúc môn học/mô đun

BM04b-QT06/P.ĐT

Đáp án đề lý thuyết kiểm tra kết thúc môn học/mô đun

BM05a-QT06/P.ĐT

Đề thực hành kiểm tra kết thúc mô đun/mô đun

BM05b-QT06/P.ĐT

Đáp án chi tiết đề thực hành kiểm tra kết thúc mô đun/mô đun

BM05c-QT06/P.ĐT

Phiếu chấm điểm kiểm tra thực hành kiểm tra kết thúc môn học/mô đun

BM06- QT06/P.ĐT

Biên bản bốc thăm đề kiểm tra kết thúc môn học, mô đun.

BM07-QT06/P.ĐT

Biên bản giám sát kiểm tra kết thúc môn học, mô đun

BM08-QT06/P.ĐT

Bảng điểm chi tiết môn học, mô đun (bản in)

BM09-QT06/P.ĐT

Biên bản xác nhận đã nhập điểm

Tải về toàn bộ Quy trình Kiểm tra kết thúc môn học, mô đun

Các tin khác