Liên hệ

Danh sách số điện thoại liên hệ các phòng chức năng

03:05 | 03/04/2017

Phòng chuyên môn Số điện thoại
Phòng Đào tạo: (0251) 3822263
Phòng Tuyển sinh: (0251) 2223911 - (0251) 3818 107
Tư vấn việc làm: (0251) 3828 868
Phòng Công tác học sinh - sinh viên: (0251) 381 7224
Phòng Tổ chức - Hành chính: (0251) 382 2254
Phòng Kế toán - Tài vụ: (0251) 222 3908
Khoa Cơ bản - Kỹ thuật cơ sở (0251) 222 3907
Fax: (0251) 3822263
E-mail: caodangdona@gmail.com