Xin ý kiến về dự thảo văn bản

Quy trình xây dựng, hiệu chỉnh chương trình đào tạo

10:23 | 20/12/2019
Quy trình lấy ý kiến từ ngày 15/02/2019 đến ngày 15/03/2020 theo thông báo số 534/TB-CĐKT ngày 16/12/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai

MÃ SỐ

TÊN BIỂU MẪU

Giới thiệu Quy trình xây dựng, hiệu chỉnh chương trình đào tạo

Đặc tả Quy trình xây dựng, hiệu chỉnh chương trình đào tạo

BM01-QT02/P.ĐT

Kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo của trường

BM02-QT02/P.ĐT

Biên bản họp khoa/bộ môn.

BM03a-QT02/P.ĐT

Tờ trình v/v xây dựng chương trình đào tạo.

BM03b-QT02/P.ĐT

Tờ trình v/v hiệu chỉnh chương trình đào tạo.

BM04-QT02/P.ĐT

Kế hoạch xây dựng/hiệu chỉnh chương trình đào tạo

BM05-QT02/P.ĐT

Quyết định thành lập ban xây dựng/hiệu chỉnh chương trình đào tạo.

BM06-QT02/P.ĐT

Chương trình đào tạo nghề.

BM07a-QT02/P.ĐT

Chương trình đào tạo các mô đun của nghề.

BM07b-QT02/P.ĐT

Chương trình đào tạo các môn học của nghề.

BM08-QT02/P.ĐT

Sơ đồ quan hệ và tiến trình đào tạo giữa các môn học, mô đun.

BM09a-QT02/P.ĐT

Phiếu góp ý chương trình đào tạo.

BM09b-QT02/P.ĐT

Phiếu góp ý chương trình môn học, mô đun.

BM10-QT02/P.ĐT

Bản tổng hợp các ý kiến chương trình đào tạo.

BM11-QT02/P.ĐT

Kế hoạch tổ chức hội thảo.

BM12-QT02/P.ĐT

Biên bản họp hội thảo

BM13-QT02/P.ĐT

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo.

BM14-QT02/P.ĐT

Biên bản họp Hội đồng.

BM15a-QT02/P.ĐT

Phiếu phản biện chương trình đào tạo.

BM15b-QT02/P.ĐT

Phiếu phản biện chương trình chi tiết môn học, mô đun.

BM16-QT02/P.ĐT

Bản tổng hợp các ý kiến phản biện.

BM17-QT02/P.ĐT

Quyết định ban hành chương trình đào tạo

BM18-QT02/P.ĐT

Báo cáo công tác biên soạn chương trình đào tạo

Tải về toàn bộ Quy trình xây dựng, hiệu chỉnh chương trình đào tạo

Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com