02:24 | 28/04/2023
Thông báo - Tổ chức lớp kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên năm 2023 Ngày 27/4/2023. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 158/TB-CĐKT về việc Tổ chức lớp kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên năm 2023
10:40 | 11/04/2023
Học Giáo dục quốc phòng - An ninh tập trung cho khóa K21, K22 Ngày 11/4/2023. Trưởng Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 131/TB-CĐKT về Học Giáo dục quốc phòng - An ninh tập trung cho khóa K21, K22
08:19 | 29/09/2022
Tổ chức học tập đầu khóa năm học 2022-2023 Ngày 29/9/2022, Ban giám hiệu ban hành Thông báo số 346/TB-CĐKT về việc học tập đầu khóa năm học 2022-2023 cho sinh viên-học sinh khóa 2022
07:19 | 24/03/2020
Kết quả học tập khóa 2019, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020 Phòng Đào tạo thông báo Kết quả học tập các lớp khóa 2019, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020.
06:12 | 24/03/2020
Kết quả học tập khóa 2018, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020 Phòng Đào tạo thông báo Kết quả học tập các lớp khóa 2018, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020.
05:14 | 24/03/2020
Kết quả học tập khóa 2017, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020 Phòng Đào tạo thông báo Kết quả học tập các lớp khóa 2017, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020.
08:49 | 04/10/2022
Thành lập các lớp trình độ cao đẳng (liên thông) khóa 2022 Ngày 04/10/2022. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 248/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp trình độ cao đẳng khóa 2022 (Liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng).
03:46 | 30/09/2022
Thành lập các lớp trình độ cao đẳng khóa 2022 Ngày 30/9/2022. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 240/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp trình độ cao đẳng khóa 2022.
04:25 | 24/08/2022
Thành lập các lớp trình độ trung cấp khóa 2022 Ngày 24/8/2022. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 173/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp trình độ trung cấp khóa 2022.
09:07 | 31/12/2021
Ngày 31/12/2021. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 277/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khóa 2021 (Đợt 2 - năm 2021).
08:54 | 29/09/2021
Ngày 29/9/2021. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 194/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khóa 2021 (Đợt 1 - năm 2021).
03:07 | 15/12/2020
Ngày 15/12/2020. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 330/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khóa 2020 (Đợt 4 - năm 2020).
03:02 | 27/12/2022
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp năm 2022 (Đợt 3) Ngày 26/12/2022, Ban giám hiệu ban hành thông báo số 468A/TB-CĐKT về việc Kết quả xét công nhận tốt nghiệp năm 2022_Đợt 3
03:02 | 12/09/2022
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp năm 2022 (Đợt 2) Ngày 12/9/2022, Ban giám hiệu ban hành thông báo số 324/TB-CĐKT về việc Kết quả xét công nhận tốt nghiệp năm 2022_Đợt 2
03:02 | 01/07/2022
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp năm 2022 - Đợt 1 Ngày 30/6/2022. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo Kết quả xét công nhận tốt nghiệp năm 2022 - Đợt 1.
11:57 | 23/12/2021
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 4 năm 2021 Ngày 22/12/2021, Ban giám hiệu ban hành thông báo số 391/TB-CĐKT về việc Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 4 năm 2021
10:09 | 29/09/2021
Danh sách SV-HS (Trung tâm GDNN-GDTX Tp Long Khánh) tốt nghiệp (Đợt 3 - năm 2021) Ngày 29/9/2021, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai đã thông qua danh sách Học sinh học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai được Tốt nghiệp đợt 3 năm 2021
10:53 | 23/09/2021
Danh sách SV-HS tốt nghiệp (Đợt 3 - năm 2021) Ngày 22/9/2021, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai đã thông qua danh sách Sinh viên, Học sinh được Tốt nghiệp đợt 3 năm 2021
03:56 | 23/05/2023
Lịch thi tuần thứ 41 (Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023
07:14 | 18/05/2023
Lịch thi tuần thứ 40 (Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023
02:15 | 10/05/2023
Lịch thi tuần thứ 39 (Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023
04:15 | 04/05/2023
Lịch thi tuần thứ 38 (Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023
07:52 | 24/04/2023
Lịch thi tuần thứ 37 (Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023
11:15 | 18/04/2023
Lịch thi tuần thứ 36 (Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023
09:23 | 22/03/2023
Công nhận kết quả học tập học kỳ 1, năm học 2022 - 2023 Ngày 17/3/2023, Hiệu trưởng ban hành quyết định số 53/QĐ-CĐKT về việc Công nhận kết quả học tập học kỳ 1, năm học 2022-2023

thegioixinh.net thienhaso.com