Thông báo

Kết quả học tập khóa 2019, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020

07:19 | 24/03/2020
    BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 – 2020

Khóa 19CD3

 

Khóa 19TC3

TT

Điểm lần 1

(dùng xét học bổng)

Điểm lần

cao nhất

 

TT

Điểm lần 1

(dùng xét học bổng)

Điểm lần

cao nhất

1

BT19CD31

BT19CD31

 

1

BT19TC31

BT19TC31

2

CG19CD31

CG19CD31

 

2

CG19TC31

CG19TC31

3

CT19CD31

CT19CD31

 

3

CG19TC32

CG19TC32

4

DC19CD31

DC19CD31

 

4

CT19TC31

CT19TC31

5

DL19CD31

DL19CD31

 

5

CT19TC32

CT19TC32

6

DN19CD31

DN19CD31

 

6

DC19TC31

DC19TC31

7

DN19CD32

DN19CD32

 

7

DC19TC32

DC19TC32

8

HT19CD31

HT19CD31

 

8

DL19TC31

DL19TC31

9

OT19CD31

OT19CD31

 

9

DN19TC31

DN19TC31

10

QT19CD31

QT19CD31

 

10

DN19TC32

DN19TC32

11

TD19CD31

TD19CD31

 

11

DN19TC33

DN19TC33

 

 

 

 

12

HA19TC31

HA19TC31

Khóa 19CD1

 

13

HT19TC31

HT17TC31

TT

Điểm lần 1

(dùng xét học bổng)

Điểm lần

cao nhất

 

14

HT19TC32

HT19TC32

 

15

KT19TC31

KT19TC31

1

CG19CD11

CG19CD11

 

16

MT19TC31

MT19TC31

2

DC19CD11

DC19CD11

 

17

MT19TC32

MT19TC32

3

DL19CD11

DL19CD11

 

18

NG19TC31

NG19TC31

4

DN19CD11

DN19CD11

 

19

OT19TC31

OT19TC31

5

DN19CD12

DN19CD12

 

20

OT19TC32

OT19TC32

6

HA19CD11

HA19CD11

 

21

QT19TC31

QT19TC31

7

HT19CD11

HT19CD11

 

22

TD19TC31

TD19TC31

8

KT19CD11

KT19CD11

 

 

 

 

9

MT19CD11

MT19CD11

 

 

 

 

10

NG19CD11

NG19CD11

 

 

 

 

11

OT19CD11

OT19CD11

 

 

 

 

12

QT19CD11

QT19CD11

 

 

 

 

Các tin khác