Thông báo

Kết quả học tập khóa 2017, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020

05:14 | 24/03/2020
      BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 – 2020

Khóa 17CD3

 

Khóa 17TC3

TT

Điểm lần 1

(dùng xét học bổng)

Điểm lần

cao nhất

 

TT

Điểm lần 1

(dùng xét học bổng)

Điểm lần

cao nhất

1

CG17CD31

CG17CD31

 

1

CG17TC31

CG17TC31

2

CT17CD31

CT17CD31

 

2

CG17TC32

CG17TC32

3

DC17CD31

DC17CD31

 

3

CT17TC31

CT17TC31

4

DL17CD31

DL17CD31

 

4

CT17TC32

CT17TC32

5

DN17CD31

DN17CD31

 

5

CT17TC33

CT17TC33

6

DN17CD32

DN17CD32

 

6

DC17TC31

DC17TC31

7

KT17CD31

KT17CD31

 

7

DC17TC32

DC17TC32

8

MT17CD31

MT17CD31

 

8

DL17TC31

DL17TC31

9

NG17CD31

NG17CD31

 

9

DL17TC32

DL17TC32

10

OT17CD31

OT17CD31

 

10

DN17TC31

DN17TC31

11

OT17CD32

OT17CD32

 

11

DN17TC32

DN17TC32

 

 

 

 

12

DN17TC33

DN17TC33

 

 

 

 

13

DN17TC34

DN17TC34

 

 

 

 

14

DN17TC35

DN17TC35

 

 

 

 

15

HA17TC31

HA17TC31

 

 

 

 

16

HT17TC31

HT17TC31

 

 

 

 

17

KT17TC31

KT17TC31

 

 

 

 

18

KT17TC32

KT17TC32

 

 

 

 

19

MT17TC31

MT17TC31

 

 

 

 

20

MT17TC32

MT17TC32

 

 

 

 

21

NG17TC31

NG17TC31

 

 

 

 

22

NG17TC32

NG17TC32

 

 

 

 

23

OT17TC31

OT17TC31

 

 

 

 

24

OT17TC32

OT17TC32

 

 

 

 

25

OT17TC33

OT17TC33

 

 

 

 

26

QT17TC31

QT17TC31

Các tin khác