Thông báo

Kết quả học tập khóa 2018, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020

06:12 | 24/03/2020
     BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 – 2020

Khóa 18CD3

 

Khóa 18TC3

TT

Điểm lần 1

(dùng xét học bổng)

Điểm lần

cao nhất

 

TT

Điểm lần 1

(dùng xét học bổng)

Điểm lần

cao nhất

1

CG18CD31

CG18CD31

 

1

CG18TC31

CG18TC31

2

CT18CD31

CT18CD31

 

2

CG18TC32

CG18TC32

3

DC18CD31

DC18CD31

 

3

CT18TC31

CT18TC31

4

DL18CD31

DL18CD31

 

4

CT18TC32

CT18TC32

5

DN18CD31

DN18CD31

 

5

DC18TC31

DC18TC31

6

DN18CD32

DN18CD32

 

6

DC18TC32

DC18TC32

7

KT18CD31

KT18CD31

 

7

DL18TC31

DL18TC31

8

MT18CD31

MT18CD31

 

8

DL18TC32

DL18TC32

9

NG18CD31

NG18CD31

 

9

DN18TC31

DN18TC31

10

OT18CD31

OT18CD31

 

10

DN18TC32

DN18TC32

11

OT18CD32

OT18CD32

 

11

DN18TC33

DN18TC33

 

 

 

 

12

DN18TC34

DN18TC34

 

 

 

 

13

HA18TC31

HA18TC31

 

 

14

HT18TC31

HT18TC31

 

 

 

 

15

HT18TC32

HT18TC32

Khóa 18TC2

 

16

KT18TC31

KT18TC31

TT

Điểm lần 1

(dùng xét học bổng)

Điểm lần

cao nhất

 

17

MT18TC31

MT18TC31

 

18

MT18TC32

MT18TC32

1

CG18TC21

CG18TC21

 

19

NG18TC31

NG18TC31

2

DC18TC21

DC18TC21

 

20

OT18TC31

OT18TC31

3

DL18TC21

DL18TC21

 

21

OT18TC32

OT18TC32

4

DN18TC21

DN18TC21

 

22

QT18TC31

QT18TC31

5

KT18TC21

KT18TC21

 

23

QT18TC32

QT18TC32


Các tin khác