Đảng bộ

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

06:54 | 20/01/2021


Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên.

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua 5 báo cáo, gồm: Báo cáo chính trị - văn kiện trung tâm; Tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011- 2020, xây dựng chiến lược giai đoạn 2021-2030; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2021-2025; Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Dự thảo Văn kiện đề ra các mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao...

Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội XIII được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com