Văn bản nội bộ

Quy trình công cụ và biểu mẫu xét công nhận tốt nghiệp

03:55 | 06/05/2020

QUI TRÌNH, CÔNG CỤ VÀ BIỂU MẪU, SỔ SÁCH XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP TOÀN KHÓA, CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

(Theo Quyết định số 78/QĐ-CĐKT, ngày 06/5/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai)


Số TT

MÃ SỐ

TÊN BIỂU MẪU

Quy trình, công cụ và biểu mẫu, sổ sách xét kết quả học tập toàn khóa, công nhận

và cấp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng

Đặc tả Quy trình, công cụ và biểu mẫu, sổ sách xét kết quả học tập toàn khóa, công nhận

và cấp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng

Mẫu 01

BM01-QT15/P.ĐT-XTN

Kế hoạch xét kết quả học tập, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp;

Mẫu 02

BM02-QT15/P.ĐT-XTN

Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp;

Mẫu 03

BM03-QT15/P.ĐT-XTN

Quyết định thành lập Hội đồng thi;

Mẫu 04

BM04a-QT15/P.ĐT-XTN

Bảng tổng kết kết quả học tập; điểm tổng kết toàn khóa;

Mẫu 04

BM04b-QT15/P.ĐT-XTN

Báo cáo kết quả rà soát, đối chiếu điều kiện tốt nghiệp.

Mẫu 05

BM05-QT15/P.ĐT-XTN

Biên bản xét kết quả học tập toàn khóa;

Mẫu 06

BM06-QT15/P.ĐT-XTN

Báo cáo kết quả xét kết quả học tập toàn khóa; kèm danh sách đủ điều kiện và không điều kiện tốt nghiệp;

Mẫu 07

BM07-QT15/P.ĐT-XTN

Biên bản xét công nhận kết quả và công nhận tốt nghiệp;

Mẫu 08

BM08-QT15/P.ĐT-XTN

Báo cáo kết quả công nhận kết quả học tập và công nhận tốt nghiệp; kèm danh sách công nhận tốt nghiệp;

Mẫu 09

BM09a-QT15/P.ĐT-XTN

Quyết định công nhận tốt nghiệp;

Mẫu 09

BM09b -QT15/P.ĐT-XTN

Danh sách công nhận tốt nghiệp;

Mẫu 09

BM09c-QT15/P.ĐT-XTN

Quyết định bảo lưu kết quả học tập;

Mẫu 09

BM09d-QT15/P.ĐT-XTN

Danh sách bảo lưu kết quả học tập;

Mẫu 10

BM10-QT15/P.ĐT-XTN

Sổ lưu trung cấp;

Mẫu 11

BM11-QT15/P.ĐT-XTN

Sổ lưu cao đẳng;

Mẫu 12

BM12-QT15/P.ĐT-XTN

Mẫu văn bằng trung cấp, cao đẳng;

Mẫu 13

BM13-QT15/P.ĐT-XTN

Kết quả học tập.

Tải về toàn bộ Quy trình, công cụ và biểu mẫu, sổ sách xét kết quả học tập toàn khóa, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng

Các tin khác