Văn bản nội bộ

Qui định nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

08:44 | 12/11/2019MÃ SỐ

TÊN BIỂU MẪU

Quy định Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Giới thiệu Quy trình tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Đặc tả Quy trình tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

BM01-QT16/P.ĐT

Kế hoạch nghiên cứu khoa học toàn trường

BM02a-QT16/P.ĐT

Phiếu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ.

BM02b-QT16/P.ĐT

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học và tên tác giả (hoặc nhóm tác giả) thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

BM03-QT16/P.ĐT

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học của trường.

BM04-QT16/P.ĐT

Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học

BM05-QT16/P.ĐT

Quyết định thành lập Hội đồng nghiên cứu khoa học

BM06-QT16/P.ĐT

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài Nghiên cứu khoa học - công nghệ.

BM07-QT16/P.ĐT

Biên bản họp Hội đồng nghiên cứu khoa học về việc xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học của CBQL, GV, VC và NV.

BM08-QT16/P.ĐT

Quyết định v/v giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ cấp cơ sở năm học …… - …….

BM09-QT16/P.ĐT

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học.

BM10-QT16/P.ĐT

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

BM11a-QT16/P.ĐT

Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ năm học …..… - ……….

BM11b-QT16/P.ĐT

Báo cáo đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ năm học …..… - ……….

BM12-QT16/P.ĐT

Biên bản đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ năm học …..… - ……….

BM13-QT16/P.ĐT

Quyết định công nhận và đưa vào sử dụng đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ cấp cơ sở năm học …..… - ………..

BM14-QT16/P.ĐT

Biên bản bàn giao sản phẩm đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ năm học …..… - ………...

BM15-QT16/P.ĐT

Báo cáo công tác nghiên cứu khoa học – công nghệ năm học ……. - ……….

Tải về toàn bộ Quy trình tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Các tin khác