Hội thi tay nghề

10:03 | 12/11/2019
Tổ chức thi tay nghề cấp trường năm 2019 Thực hiện theo thông báo số 477/TB-CĐKT, ngày 12/11/2019
01:49 | 05/09/2019
Kế hoạch - Hội thi tay nghề cấp cơ sở năm 2019, chuẩn bị tham gia Hội thi tay nghề cấp tỉnh Đồng Nai năm 2020 Ban hành theo kế hoạch số 373/KH-CĐKT, ngày 05/9/2019