Sổ lên lớp

Hướng dẫn ghi sổ lên lớp

07:05 | 17/08/2020

 ĐĂNG NHẬP VÀO TÀI KHOẢN (của giảng viên)

- Truy cập cổng thông tin của Trường: http://congthongtin.cdktdn.edu.vn/

- Bấm vào nút Đăng nhậpở góc phải phía trên màn hình- User: nhập mã giảng viên (xem ở phần mềm quản lý đào tạo)

- Pass: nhập 123 (Sau khi đăng nhập, cần đổi pass (mật khẩu) để tăng tính bảo mật)


 ĐỔI PASS (MẬT KHẨU) ĐĂNG NHẬP VÀO TÀI KHOẢN (của giảng viên)

- Bấm vào Tên của giảng viên” ở góc phải phía trên màn hình


- Xuất hiện cửa sổ


- Nhập mật khẩu cũ
- Nhập mật khẩu mới (2 lần)
- Chọn vào nút 
"Lưu" để lưu mật khẩu mới hoặc chọn nút "Bỏ qua" để thoát khỏi cửa sổ "Đổi mật khẩu"

 ĐIỂM DANH SĨ SỐ, GHI TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA BUỔI DẠY

- Chọn menu Sổ đầu bài- Chọn năm học, học kỳ, chọn môn


ĐIỂM DANH SĨ SỐ LỚP

- Chọn vào "Điểm danh" tương ứng với buổi dạy

- Cuộn màn hình xuống, xuất hiện danh sách lớp


- Nhập tổng số tiết nghỉ có phép hoặc nghỉ không phép của từng người học trong buổi học.

- Bấm vào nút "Cập nhật điểm danh" để hoàn thành điểm danh sĩ số lớp.


 GHI TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA BUỔI DẠY

- Chọn vào "" tương ứng với buổi dạy

- Xuất hiện cửa sổ ghi nội dung buổi dạy


- Chọn vào nút "Đồng ý" để lưu nội dung đã ghi hoặc chọn nút "Bỏ qua" để thoát khỏi cửa sổ "Cập nhật sổ đầu bài"


 NHẬP ĐIỂM HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC

- Chọn menu Nhập điểm- Chọn năm học, học kỳ, chọn môn


- Xuất hiện bảng nhập điểm

Trong đó:

- Cột TX 11, 12, 13, 14, 15, 16: Nhập điểm kiểm tra thường xuyên (Chú ý: Nhập điểm từ cột 11 - từ trái qua phải, số cột điểm kiểm tra theo quy định)

- Cột ĐK 21, 22, 23, 24, 25, 26: Nhập điểm kiểm tra định kỳ (Chú ý: Nhập điểm từ cột 21 - từ trái qua phải, số cột điểm kiểm tra theo quy định)

- Cột THI 1, THI 2: Nhập điểm kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun (Nhập điểm cột THI 1 - thi lần 1; Nhập điểm cột THI 2 - thi lần 2)

- Cột TBKT: Cột điểm này phần mềm tự tính khi có điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ và bấm nút Cập nhật

- Cột TKM: Cột điểm này phần mềm tự tính sau khi nhập điểm thi và bấm nút Cập nhật

CHÚ Ý:

Trước khi tổ chức kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun, giảng viên tải về:

 +   "Danh sách xét điều kiện" để công bố cho học sinh - sinh viên

 +   "Danh sách dự thi" học sinh - sinh viên ký tên và giảng viên ghi điểm kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun


Sau khi nhập điểm kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun, giảng viên tải về "Bảng điểm" để in, ký tên xác nhận, gửi khoa chuyên môn và thông báo học sinh - sinh viên xem bảng điểm chi tiết ở website của Trường