Kế hoạch đào tạo

Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy

02:00 | 16/12/2019
Quy trình lấy ý kiến từ ngày 15/12/2019 đến ngày 20/01/2020 theo thông báo số 534/TB-CĐKT ngày 16/12/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai

MÃ SỐ

TÊN BIỂU MẪU

Giới thiệu Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy

Đặc tả Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy

BM01a-QT05/P.ĐT

Kế hoạch Tự kiểm tra của trường.

BM01b-QT05/P.ĐT

Lịch tự kiểm tra giám sát hoạt động giảng dạy.

BM02-QT05/P.ĐT

Quyết định thành lập ban tự kiểm tra (danh sách đính kèm).

BM03a-QT05/P.ĐT

Biên bản tự kiểm tra, đánh giá hoạt động đào tạo (kiểm tra thường xuyên).

BM03b-QT05/P.ĐT

Biên bản tự kiểm tra, đánh giá hoạt động đào tạo của khoa chuyên môn.

BM03c-QT05/P.ĐT

Biên bản kiểm tra, đánh giá hoạt động đào tạo khoa chuyên môn (kiểm tra định kỳ).

BM04a-QT05/P.ĐT

Báo cáo kết quả tự kiểm tra của khoa chuyên môn.

BM04b-QT05/P.ĐT

Báo cáo kết quả tự kiểm tra của trường.

BM05-QT05/P.ĐT

Quyết định thành lập Hội đồng sư phạm của trường (đính kèm danh sách)

BM06-QT05/P.ĐT

Lịch dự giờ giáo viên của trường.

BM07a-QT05/P.ĐT

Phiếu dự giờ Lý thuyết.

BM07b-QT05/P.ĐT

Phiếu dự giờ Thực hành.

BM07c-QT05/P.ĐT

Phiếu dự giờ Tích hợp.

BM08-QT05/P.ĐT

Báo cáo kết quả dự giờ giáo viên của toàn trường.

BM08a-QT04/P.ĐT

Sổ giáo án lý thuyết

BM08b-QT04/P.ĐT

Sổ giáo án thực hành

BM08c-QT04/P.ĐT

Sổ giáo án tích hợp

Tải về toàn bộ Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy