Hướng dẫn tra cứu thông tin người học

Hướng dẫn tra cứu thông tin Sinh viên - Học sinh

12:10 | 04/09/2020
1. Hướng dẫn đăng nhập tài khoản

2. Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản

3. Hướng dẫn tra cứu thời khóa biểu

4. Hướng dẫn xem thông tin cá nhân