Giáo trình đào tạo

Giáo trình các môn nghề Công nghệ thông tin

TT Mã môn học / mô đun Tên môn học / mô đun Ban hành
theo quyết định
1 MC01B Anh văn 2
2 5.14 Anh văn giao tiếp
3 6.14 Anh văn giao tiếp số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
4 5.28 AVCN Công nghệ thông tin số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
5 5.11 Chính trị
6 6.11 Chính trị
7 6.21 Chính trị
8 5.202.56 Cơ sở dữ liệu số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
9 5.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
10 6.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
11 6.27 Giáo dục quốc phòng - An ninh
12 5.13 Giáo dục thể chất số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
13 6.13 Giáo dục thể chất số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
14 6.23 Giáo dục thể chất
15 5.77 Hệ điều hành Windows Server
16 5.202.57 Hệ quản trị CSDL với MS Access số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
17 6.202.84 Học tập doanh nghiệp
18 6.202.82 Kiểm thử phần mềm số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
19 5.74 Lắp ráp và cài đặt máy tính
20 5.71 Lập bảng tính số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
21 5.73 Lập trình căn bản số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
22 5.202.58 Lập trình hướng đối tượng số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
23 6.202.81 Lập trình Java số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
24 5.202.61 Lập trình Windows số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
25 5.75 Mạng máy tính số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
26 5.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
27 6.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
28 6.22 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
29 5.202.59 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
30 5.202.60 Quản trị CSDL với SQL Server số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
31 5.70 Soạn thảo văn bản số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
32 5.78 Thiết kế trang Web số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
33 6.202.83 Thực tập doanh nghiệp
34 5.16 Tin học
35 6.16 Tin học số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
36 6.26 Tin học
37 5.72 Xây dựng bài thuyết trình số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
38 6.202.80 Xây dựng và quản trị website số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
39 5.76 Xử lý ảnh
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com