12:38 | 13/01/2021
Ngày 13/01/2021, Ban giám hiệu ban hành Thông báo số 47/TB-CĐKT về việc Học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh
01:31 | 11/01/2021
Ngày 11/01/2021, Ban giám hiệu ban hành Kế hoạch số 29/KH-CĐKT về việc họp Giáo viên chủ nhiệm khóa 18TC3
01:22 | 11/01/2021
Ngày 11/01/2021, Ban giám hiệu ban hành Thông báo số 28/TB-CĐKT về việc Tổ chức họp phụ huynh học sinh khóa 18TC3
01:01 | 11/01/2021
Ngày 11/01/2021, Ban giám hiệu ban hành Kế hoạch số 27/KH-CĐKT về việc Họp phụ huynh học sinh khóa 18TC3
07:43 | 07/01/2021
Chi trả tiền học phí năm học 2019-2020 Ngày 08/01/2021, Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 07/TB-CĐKT về việc Chi trả tiền học phí năm học 2019-2020.
01:25 | 31/12/2020
Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học 2019 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2020-2021
06:30 | 23/11/2020
Theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/1/2021, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bắt đầu lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu
12:11 | 25/09/2020
Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Nghị định số: 115/2020/NĐ-CP - Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
11:34 | 18/09/2020
Nghị định Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Nghị định số: 112/2020/NĐ-CP - Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
02:32 | 07/08/2020
Danh sách các công ty dịch vụ việc làm, doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, các công ty xuất khẩu lao động đã được cấp phép Ngày 06/8/2020. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin gửi danh sách các công ty dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn tỉnh, các công ty xuất khẩu lao động đã được cấp phép hoạt động
02:00 | 08/07/2020
Nhiều chính sách mới áp dụng với viên chức Ngày 01/7/2020 là thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức có hiệu lực kéo theo nhiều chính sách mới dành cho viên chức cũng chính thức được áp dụng. Dưới đây là tổng hợp 07 điểm nổi bật nhất của Luật này đối với viên chức
08:36 | 30/06/2020
Kế hoạch Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Đồng Nai 2020 Ngày 30/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 1154/KH-SKHCN về việc tổ chức Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Đồng Nai 2020