09:44 | 30/05/2024
Lịch công tác tháng 06/2024 Ngày 29/5/2024. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 06/2024 cho toàn trường.
09:42 | 29/05/2024
Thông báo - Các nghề học tại cơ sở 1 (Áp dụng cho khoá tuyển sinh năm 2024) Ngày 29/5/2024. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 200/TB-CĐKT về việc các nghề học tại cơ sở 1 (Áp dụng cho khoá tuyển sinh năm 2024)
10:33 | 02/05/2024
Thông báo - Xét công nhận tốt nghiệp năm 2024 - Đợt 01 Ngày 02/5/2024. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành thông báo số 161/TB-CĐKT về việc Xét công nhận tốt nghiệp năm 2024 - Đợt 01
10:22 | 02/05/2024
Thông báo - Xét kết quả học tập khoá 21CD3, khoá 21TC3 của học kỳ 2 và học trả nợ môn Ngày 02/5/2024. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 162/TB-CĐKT về việc Xét kết quả học tập khoá 21CD3, khoá 21TC3 của học kỳ 2 và học trả nợ môn
10:01 | 02/05/2024
Quyết định - Thành lập Ban giám khảo và Ban hành Qui định Hội thi Hội giảng GDNN cấp cơ sở năm học 2023 - 2024 Ngày 02/5/2024. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành quyết định số 82/QĐ-CĐKT về việc Thành lập Ban giám khảo và Ban hành Qui định Hội thi Hội giảng GDNN cấp cơ sở năm học 2023-2024
02:24 | 24/04/2024
Lịch công tác tháng 05/2024 Ngày 24/4/2024. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 05/2024 cho toàn trường.
08:38 | 29/02/2024
Thông tư - Quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH - Quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
01:37 | 18/10/2023
Nghị định - Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung Ngày 29/9/2023. Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2023/NĐ-CP về việc Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
01:43 | 22/09/2023
Nghị định - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Ngày 17/7/2023. Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2023/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
11:24 | 09/09/2023
Thông tư - Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp Ngày 28/8/2023. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH - Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
03:21 | 07/09/2023
Ngày 06/9/2023. Tổng cục giáo dục nghề nghiệp ban hành Công văn số 1803/TCGDNN-VP, Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến
01:42 | 12/06/2023
Quy định về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023. Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP Quy định về tinh giản biên chế

thegioixinh.net thienhaso.com