Giáo trình đào tạo

Giáo trình các môn nghề Kế toán doanh nghiệp

TT Mã môn học / mô đun Tên môn học / mô đun Ban hành
theo quyết định
1 MC01B Anh văn 2
2 5.14 Anh văn giao tiếp
3 6.25 Anh văn giao tiếp
4 5.19 AVCN Kế toán doanh nghiệp
5 5.11 Chính trị
6 6.11 Chính trị
7 6.21 Chính trị
8 5.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
9 6.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
10 6.27 Giáo dục quốc phòng - An ninh
11 5.13 Giáo dục thể chất số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
12 6.13 Giáo dục thể chất số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
13 6.23 Giáo dục thể chất
14 5.302.88 Kế toán doanh nghiệp 1
15 5.302.89 Kế toán doanh nghiệp 2
16 6.302.86 Kế toán hành chính sự nghiệp
17 6.302.85 Kế toán thuế
18 5.302.91 Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất
19 6.302.82 Kế toán trong doanh nghiệp thương mại
20 5.302.81 Kinh tế vi mô
21 5.302.80 Luật kinh tế
22 5.302.86 Lý thuyết tài chính tiền tệ
23 5.302.85 Nguyên lý kế toán
24 5.302.82 Nguyên lý thống kê
25 5.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
26 6.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
27 6.22 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
28 5.302.94 Quản trị doanh nghiệp
29 5.302.84 Quản trị học
30 5.302.83 Soạn thảo văn bản
31 5.302.90 Tài chính doanh nghiệp 1
32 5.302.90 Tài chính doanh nghiệp 1
33 5.302.92 Thống kê doanh nghiệp
34 5.302.87 Thuế
35 5.302.93 Thực tập nghề nghiệp
36 5.16 Tin học
37 6.16 Tin học số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
38 6.26 Tin học
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com