Giáo trình đào tạo

Giáo trình các môn nghề Hàn

TT Mã môn học / mô đun Tên môn học / mô đun Ban hành
theo quyết định
1 5.30 An toàn lao động - Tổ chức sản xuất
2 MC01B Anh văn 2
3 5.14 Anh văn giao tiếp
4 6.25 Anh văn giao tiếp
5 5.35 AutoCad
6 5.26 AVCN Hàn
7 5.123.57 Cắt bằng khí số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
8 5.11 Chính trị
9 6.11 Chính trị
10 6.21 Chính trị
11 6.36 Cơ kỹ thuật số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
12 5.33 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
13 5.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
14 6.27 Giáo dục quốc phòng - An ninh
15 5.13 Giáo dục thể chất số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
16 6.13 Giáo dục thể chất số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
17 6.23 Giáo dục thể chất
18 5.123.58 Hàn điện cơ bản số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
19 5.123.59 Hàn điện nâng cao số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
20 6.123.81 Hàn hồ quang dây lõi thuốc (FCAW) số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
21 5.123.56 Hàn khí số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
22 5.123.63 Hàn kim loại màu và thép hợp kim số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
23 5.123.60 Hàn MIG, MAG cơ bản số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
24 6.123.80 Hàn Mig/Mag nâng cao số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
25 6.123.82 Hàn ống công nghệ cao số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
26 5.123.61 Hàn TIG cơ bản số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
27 5.123.64 Hàn TIG nâng cao số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
28 5.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
29 6.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
30 6.22 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
31 5.63 Qua ban điện số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
32 5.123.62 Quy trình hàn số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
33 5.16 Tin học
34 6.16 Tin học số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
35 6.26 Tin học
36 6.123.83 Tính toán kết cấu hàn số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
37 5.34 Vật liệu cơ khí số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
38 5.31 Vẽ kỹ thuật 1 số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
39 5.32 Vẽ kỹ thuật 2 số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com