Giáo trình đào tạo

Giáo trình các môn nghề Điện công nghiệp

TT Mã môn học / mô đun Tên môn học / mô đun Ban hành
theo quyết định
1 5.227.56 An toàn điện số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
2 5.30 An toàn lao động - Tổ chức sản xuất
3 MC01B Anh văn 2
4 5.14 Anh văn giao tiếp
5 6.14 Anh văn giao tiếp số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
6 5.29 AVCN Điện công nghiệp
7 5.11 Chính trị
8 6.11 Chính trị
9 6.21 Chính trị
10 5.227.57 Cung cấp điện 1 số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
11 6.227.83 Cung cấp điện 2 số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
12 5.58 Điện khí nén số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
13 5.57 Điện tử cơ bản số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
14 5.55 Đo lường điện - điện tử số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
15 5.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
16 6.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
17 6.27 Giáo dục quốc phòng - An ninh
18 5.13 Giáo dục thể chất số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
19 6.13 Giáo dục thể chất số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
20 6.23 Giáo dục thể chất
21 6.227.86 Học tập doanh nghiệp
22 6.227.81 Kỹ thuật điều khiển trong công nghiệp
23 5.227.60 Kỹ thuật lắp đặt điện hợp chuẩn số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
24 5.56 Lắp đặt điện dân dụng số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
25 5.38 Mạch điện
26 6.227.82 Mạch điện 2 số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
27 5.227.58 Máy điện số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
28 5.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
29 6.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
30 6.22 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
31 5.60 PLC cơ bản số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
32 6.227.85 Thực tập doanh nghiệp
33 5.16 Tin học
34 6.16 Tin học số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
35 6.26 Tin học
36 5.227.59 Trang bị điện công nghiệp 1 số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
37 6.227.80 Trang bị điện công nghiệp 2 số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
38 5.59 Trang bị điện cơ bản số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
39 6.227.84 Truyền động điện số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
40 5.37 Vẽ điện
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com