Giáo trình đào tạo

Giáo trình các môn nghề Chế biến thực phẩm

TT Mã môn học / mô đun Tên môn học / mô đun Ban hành
theo quyết định
1 5.30 An toàn lao động - Tổ chức sản xuất
2 MC01B Anh văn 2
3 5.14 Anh văn giao tiếp
4 6.14 Anh văn giao tiếp số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
5 5.18 AVCN Chế biến thực phẩm
6 6.104.83 Bao bì thực phẩm số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
7 5.104.71 Các quá trình truyền nhiệt - khối 1 số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
8 6.104.85 Các quá trình truyền nhiệt - khối 2
9 5.11 Chính trị
10 6.11 Chính trị
11 6.21 Chính trị
12 5.104.65 Công nghệ chế biến bánh cơ bản số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
13 5.104.66 Công nghệ chế biến bánh nâng cao 1 số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
14 6.104.80 Công nghệ chế biến bánh nâng cao 2
15 6.104.82 Công nghệ chế biến lương thực - rau quả số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
16 5.104.67 Công nghệ sản xuất thịt cá cơ bản số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
17 5.104.68 Công nghệ sản xuất thịt cá nâng cao
18 5.104.59 Dụng cụ đo số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
19 5.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
20 6.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
21 6.27 Giáo dục quốc phòng - An ninh
22 5.13 Giáo dục thể chất số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
23 6.13 Giáo dục thể chất số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
24 6.23 Giáo dục thể chất
25 5.104.58 Hóa cơ bản số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
26 5.104.64 Hóa sinh thực phẩm số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
27 5.104.60 Hóa vô cơ số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
28 6.104.86 Học tập tại doanh nghiệp
29 6.104.84 Kiểm tra chất lượng thực phẩm số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
30 5.61 Kỹ thuật lắp đặt điện số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
31 5.104.56 Kỹ thuật xử lý môi trường số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
32 5.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
33 6.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
34 6.22 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
35 6.104.81 Phát triển sản phẩm
36 5.104.61 Phân tích hóa học cơ bản số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
37 5.104.69 Phụ gia thực phẩm cơ bản số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
38 5.104.70 Phụ gia thực phẩm nâng cao số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
39 6.104.87 Thực tập doanh nghiệp
40 5.16 Tin học
41 6.16 Tin học số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
42 6.26 Tin học
43 5.104.62 Vệ sinh an toàn thực phẩm số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
44 5.104.63 Vi sinh thực phẩm
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com