Giáo trình đào tạo

Giáo trình các môn nghề Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

TT Mã môn học / mô đun Tên môn học / mô đun Ban hành
theo quyết định
1 5.30 An toàn lao động - Tổ chức sản xuất
2 MC01B Anh văn 2
3 5.14 Anh văn giao tiếp
4 6.14 Anh văn giao tiếp số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
5 5.22 AVCN Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động
6 5.11 Chính trị
7 6.11 Chính trị
8 6.21 Chính trị
9 5.58 Điện khí nén số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
10 5.57 Điện tử cơ bản số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
11 5.225.57 Điện tử tương tự số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
12 5.103.59 Điều khiển quá trình số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
13 5.55 Đo lường điện - điện tử số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
14 5.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
15 6.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
16 6.27 Giáo dục quốc phòng - An ninh
17 5.13 Giáo dục thể chất số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
18 6.13 Giáo dục thể chất số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
19 6.23 Giáo dục thể chất
20 6.103.85 Học tập tại doanh nghiệp
21 5.225.61 Kỹ thuật cảm biến số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
22 5.103.58 Kỹ thuật điều khiển động cơ điện số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
23 6.225.81 Kỹ thuật điều khiển robot tự hành
24 5.225.58 Kỹ thuật số số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
25 5.56 Lắp đặt điện dân dụng số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
26 6.103.80 Lắp đặt và vận hành hệ thống cơ điện tử
27 5.103.57 Lý thuyết tự động điều khiển số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
28 5.38 Mạch điện
29 6.225.83 Mạng truyền thông công nghiệp
30 5.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
31 6.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
32 6.22 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
33 5.60 PLC cơ bản số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
34 6.103.82 Robot công nghiệp
35 6.103.81 SCADA
36 6.103.84 Thực tập doanh nghiệp
37 5.16 Tin học
38 6.16 Tin học số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
39 6.26 Tin học
40 5.103.56 Tin học chuyên ngành Tự động hóa
41 5.59 Trang bị điện cơ bản số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
42 6.103.83 Tự động hóa quá trình công nghệ
43 5.37 Vẽ điện
44 5.225.62 Vi điều khiển số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com