Giáo trình đào tạo

Giáo trình các môn nghề Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

TT Mã môn học / mô đun Tên môn học / mô đun Ban hành
theo quyết định
1 5.30 An toàn lao động - Tổ chức sản xuất
2 MC01B Anh văn 2
3 5.14 Anh văn giao tiếp
4 6.14 Anh văn giao tiếp số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
5 5.35 AutoCad
6 5.27 AVCN Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
7 5.201.60 Bảo trì chi tiết, cơ cấu máy số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
8 6.201.82 Bảo trì hệ thống truyền lực bằng thủy lực
9 5.201.62 Bảo trì thiết bị cơ khí 1
10 6.201.80 Bảo trì thiết bị cơ khí 2
11 6.201.84 Chi tiết máy
12 5.11 Chính trị
13 6.11 Chính trị
14 6.21 Chính trị
15 6.36 Cơ kỹ thuật số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
16 5.33 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
17 5.58 Điện khí nén số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
18 5.126.57 Gia công nguội cơ bản số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
19 5.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
20 6.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
21 6.27 Giáo dục quốc phòng - An ninh
22 5.13 Giáo dục thể chất số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
23 6.13 Giáo dục thể chất số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
24 6.23 Giáo dục thể chất
25 6.201.87 Học tập tại doanh nghiệp
26 5.201.58 Kỹ thuật bảo trì thiết bị cơ khí
27 5.56 Lắp đặt điện dân dụng số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
28 5.126.56 Máy công cụ số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
29 5.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
30 6.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
31 6.22 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
32 5.43 Qua ban Hàn số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
33 5.42 Qua ban Phay
34 5.41 Qua ban Tiện
35 6.201.81 Quản lý bảo trì thiết bị cơ khí số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
36 5.201.59 Tháo, lắp và điều chỉnh mối ghép cơ khí
37 5.126.63 Thủy lực - khí nén số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
38 6.201.83 Tiện và phay CNC cơ bản
39 5.16 Tin học
40 6.16 Tin học số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
41 6.26 Tin học
42 5.59 Trang bị điện cơ bản số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
43 5.34 Vật liệu cơ khí số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
44 5.31 Vẽ kỹ thuật 1 số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
45 5.32 Vẽ kỹ thuật 2 số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
46 6.201.85 Vẽ và thiết kế trên máy vi tính số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020